Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene In- en Verkoopvoorwaarden • Wouters Witgoed

Artikel 1. Wouters Witgoed
Wouters Witgoed is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, die zich in- en verkoop van witgoed (hierna: het ‘Product’ en – meervoudig – de ‘Producten’) ten doel stelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene in- en verkoopvoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere aanbieding en (koop)overeenkomst tussen Wouters Witgoed (hierna: de ‘Gebruiker’) en een wederpartij (hierna: de ‘Wederpartij’), waarop de Gebruiker de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door de Gebruiker (diensten van) derden dienen te worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele in- of verkoopvoorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Afwijking van de Voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, dan blijft het overige in de Voorwaarden volledig van kracht. De Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbieding
3.1. Een aanbieding van de Gebruiker is vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. 3.2. Een aanbieding vervalt automatisch indien het Product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.
3.3. De Gebruiker kan niet aan een gedane aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief (eventuele) in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen vervoers- en administratiekosten.
3.5. Op zowel in- als verkoop van Producten door de Gebruiker is de margeregeling van toepassing.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
4.1. Op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of (koop)overeenkomsten vermelde (leverings)termijnen zijn indicatief, hetgeen de Gebruiker de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij de Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. De Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst.
4.2. De Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De Wederpartij is gehouden het geleverde Product onmiddellijk op het moment dat het Product hem ter beschikking wordt gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8, 9 en 10, dienen eventuele gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk aan de Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient de Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 5. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
5.1. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de (koop)overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij te zijn gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de (koop)overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De vorderingen van de Gebruiker op de Wederpartij zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. Indien de Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.
5.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.3. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds door de Gebruiker gemaakte kosten, waaronder begrepen (eventuele) vervoers- en administratiekosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
5.4. Bij annulering of het retourneren van in de winkel aangekochte artikelen zullen wij u compenseren met een tegoedbon, u krijgt geen geld retour.

Artikel 6. Betaling en incasso
6.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Gebruiker aan te geven wijze.
6.2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
6.4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte gemaakt, voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Een door de Gebruiker in het kader van een overeenkomst geleverde Product blijft eigendom van de Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Door de Gebruiker geleverde en onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten mogen niet door de Wederpartij worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8. Garantie op tweedehands Product
8.1. Een door de Gebruiker te leveren Product, niet zijnde een nieuw Product, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
8.2. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee maanden vanaf de datum van levering.
8.3. Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor herstel of vervanging van het Product, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, door de Gebruiker worden gedragen, tenzij het Product niet door de Gebruiker is geleverd middels bezorging maar zelf door de Wederpartij is afgehaald. In het laatste geval zullen de met het herstel of de vervanging gepaard gaande voorrijd-, onderzoeks- en vervoerskosten integraal bij de Wederpartij in rekening worden gebracht. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan de Gebruiker te verschaffen, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.
8.4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, vervanging of schadeloosstelling, inclusief administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
8.5. De Gebruiker heeft het recht om, indien het Product niet overeenstemt met de wensen van de Wederpartij en laatstgenoemde aangeeft geen vervangend Product te willen ontvangen, de (koop)overeenkomst te ontbinden en het door de Wederpartij betaalde bedrag terug te vergoeden, waarna het Product wederom integraal in eigendom van de Gebruiker zal zijn.
8.6. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen.
8.7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname van het Product en betaling.
8.8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van de Gebruiker gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijdkosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Garantie op nieuw Product
Indien de (koop)overeenkomst betrekking heeft op een nieuw Product, die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot uitsluitend de garantie die door de fabrikant van het Product wordt verstrekt. De Gebruiker verstrekt dienaangaande derhalve geen (aanvullende) garantie.

Artikel 10. Garantie op reparaties
10.1. De in dit artikel genoemde garantie op een door de Gebruiker gedane reparatie aan het Product, niet zijnde een reparatie of herstel zoals bedoeld in artikel 8, geldt voor een periode van twee maanden na de datum waarop de reparatie aan het Product is uitgevoerd.
10.2. De garantie betreft uitsluitend hetgeen door de Gebruiker is gerepareerd en ziet uitdrukkelijk niet op andere onderdelen van het Product.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Voorwaarden, en (ii) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Voorwaarden.
11.3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW ingeval van een consumentenkoop, is de Gebruiker nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, brandschade, waterschade, gederfde winst en gemiste besparingen. De Gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot maximaal: (i) tweemaal de factuurwaarde van de (koop)overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de (koop)overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of, indien dit bedrag lager is, (ii) het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 11.5. Aan door medewerkers van de Gebruiker – waaronder monteurs, bezorgers en directie – gedane uitingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
11.6. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11.7 schades dienen binnen 24 uur gemeldt teworden i.v.m met aansprakkelijkheid buiten de 24 uur zijn wij niet aansprakkelijk voor de eventuele schade wat is gemaakt.

Artikel 12. Overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product gaat op de Wederpartij over op het moment waarop het Product in de macht van de Wederpartij wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De rechtsverhouding tussen de Wederpartij en de Gebruiker is onderworpen aan Nederlands recht.
13.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Alkmaar. Dit laat onverlet dat de Gebruiker het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie of het arrondissement van de Wederpartij.

Artikel 14. Annulerings kosten

Per 22-09-2020 zijn wij genoodzaakt om voor annuleringen van reparatie/bestelling(en) binnen 24 uur kosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bedragen € 29,95. Voor bestellingen / apparatuur boven de € 800,00 geldt een toeslag van 25% van de aanschaf. Dit in verand met specifiek bestelde artikelen waar voor comsumenten waar wij dan mee blijven zitten en onnodige kosten maken